Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program

Postopek prijave

Vpisna mesta za študijski program Digitalno jezikoslovje so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe UL, običajno v mesecu februarju. Za študijsko leto 2022/2023 je razpisanih 10 vpisnih mest. Prijavni in vpisni postopek vodi Filozofska fakulteta UL kot koordinatorica študijskega programa.

Informativni dan

Informativni dan za študijski program je bil 30. 5. 2022 ob 11:00 na Filzofski fakulteti. Informativni dan je potekal prek Zooma na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/96170917736.

Predprijava

Predprijava za študijsko leto 2022/2023 je zaključena.

Predprijava je informativne narave in je namenjena lažjemu usmerjanju študentov ter načrtovanju izbirnih predmetov. Predprijava ne nadomešča prijave za vpis prek sistema eVŠ, prav tako ni del izbirnega postopka v primeru, da bo prijavljenih kandidatov več kot je razpisanih mest.

Po zaključenih predprijavah bodo kandidati za vpis vabljeni na informativni sestanek v živo.

Prijava

Prijava za vpis poteka prek sistema eVS. Postopek prijave in roki so opisani tule. Po končanem roku za prijave 31. 8. 2022 se bo sestala izbirna komisija in pregledala prijave. O stanju prijav bodo kandidati za vpis obveščeni v roku enega tedna po zaključku prijavnega roka.

Pogoji za vpis

V skupni interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje se lahko vpiše:

  • vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, z naslednjih strokovnih področij: jeziki, informacijske in komunikacijske tehnologije ali družbene vede, novinarstvo in informacijska znanosti ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
  • vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija.

Dodatne obveznosti določi vpisna komisija (Selection Committee) in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje.

Izbirni izpit

V primeru, da bo vpisanih več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:

  • povprečna ocena dodiplomskega študija (80 %),
  • izbirni izpit (20 %).

 

Izbirni izpit bo potekal septembra. O vsebini in načinu izvedbe bodo kandidati obveščeni naknadno.

Izvajanje študija

Študijski program Digitalno jezikoslovje vključuje obvezne in izbirne predmete, ki se izvajajo na treh članicah Univerze v Ljubljani, in sicer Filozofski fakulteti, Fakulteti za računalništvo in informatiko in Fakulteti za družbene vede.

Urnik 2022/2023

Predmetnik

Predmetnik je zasnovan modularno in se prilagaja potrebam, predznanju in interesom posameznega študenta.

Predmetnik po semestrih (PDF)

Predstavitvena zloženka (PDF)

Obvezni predmeti v prvem letniku vsem študentom, ne glede na njihovo prvostopenjsko izobrazbo, zagotovijo osnovne kompetence s področja računalniške obdelave jezika, upravljanja jezikovnih virov in komunikacije v digitalnih okoljih. Na obvezne vsebine se smiselno navezujejo temeljni izbirni predmeti glede na študentovo predhodno izobrazbo, in sicer se študentom s humanističnimi in družboslovnimi diplomami ponuja temeljna računalniško-tehnična znanja, kot sta programiranje in statistika, študentom z računalniškim ali tehniškim ozadjem pa temeljna jezikoslovna in družboslovna znanja.

Temeljna znanja digitalnega jezikoslovja se nadgrajujejo s predmetno-specifičnimi izbirnimi predmeti, in sicer Programiranje II, Spletno programiranje, Odločitveni sistemi in Osnove umetne inteligence v prvem letniku, v drugem letniku pa Statistično programiranje, Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov, Govorne tehnologije, Analiza velikih omrežij in Analiza velikih podatkov. Poleg tega se študentje ukvarjajo z družbenimi vidiki jezika in digitalne komunikacije v večjezičnem okolju, in sicer pri obveznih predmetih IKT in družba, Sociolingvistika in analiza diskurza ter pri izbirnih predmetih Jezik, stil in novinarska naracija, Luščenje in upravljanje terminologije, Prevajalske tehnologije, Tvorjenje angleških besedil, Lokalizacija in prevajalski projekti.

Drugi semester prvega letnika vsebuje tudi obvezno tritedensko študijsko prakso, ki jo študenti opravijo pri eni od partnerskih gospodarskih družb ali na partnerski raziskovalni, vladni ali nevladni ustanovi. V horizontalnem smislu je tako predmetnik sestavljen modularno in komplementarno, pri čemer se individualni študijski načrt oblikuje za vsakega študenta posebej ob vpisu.

Pridobljena temeljna in bolj specifična znanja z vseh treh podpodročij (jezikoslovje, računalništvo in informatika ter družboslovje) se v drugem letniku na eni strani poglabljajo, na drugi pa uporabijo pri projektnem delu. Prvi semester drugega letnika (izmenjalni semester) kot temeljno komponento vsebuje projekt, pri katerem študentje razvijajo konkretne digitalne rešitve v mednarodnih in večjezičnih skupinah. Poleg projekta program v 2. letniku ponuja širok nabor izbirnih predmetov, ki so po vsebini in zasnovi bolj specializirani in študentom omogočajo poglabljanje znanja v skladu z lastnimi interesi in v povezavi s projektom. Predvideno je tudi, da se iz projektne raziskave razvije magistrska raziskava, za katero študentje pridobijo metodološka znanja že pri predmetu Uvod v raziskovanje v I. semestru 1. letnika.

Več informacij

Za več informacij o prijavi in vpisu se obrnite na Referat za dodiplomski in magistrski študij Filozofske fakultete.

Za več informacij o vsebini študijskega programa se obrnite na skrbnico:

prof. dr. Špela Vintar, spela.vintar @ ff.uni-lj.si